بیمه هواپیما و کشتی

پوششهاي قابل ارايه در بيمه هاي هوایی شامل موارد ذيل مي باشد:

– بیمه تمام خطر بدنه
– بیمه لوازم يدكي
– بیمه جنگ بدنه
– بیمه فرانشيز
– بيمه مسئولیت و اموال شرکتهای خدمات رسانی زميني در فرودگاهها
– بیمه مسئوليت و مسئولیت جنگ هوایی
– بیمه مسئوليت آشيانه و خدمات
– بیمه مسئولیت سوخت رسانها
– بیمه مسئولیت کنترل ترافیک فرودگاهها
– بیمه فرودگاهها