بیمه سپرده زندگی

بیمه ملت برای اولین بار با ارائه بیمه سپرده زندگی به دنبال کاهش نوسانات مالی وارده به خانواده‌ها و افراد با هر سطح درآمد و هر نوع توان پرداخت حق بیمه است.
این بیمه‌نامه ضمن ارائه پوشش‌های مناسب در برابر مشکلات ناشی از فقدان احتمالی سرپرست خانواده، همزمان می‌تواند به عنوان یک صندوق سرمایه‌گذاری عمل کند. برای رفاه حال مشتریان محترم و تســهیل فرآیند انتخاب محصــول، این بیمـه‌نامــه با شرایط زیر ارائه می‌شود:

 

مزایای سرمایه‌گذاری

1- پرداخت سـود سالیانه حاصل از سرمایه‌گذاری، 16 درصـد برای دو سال نخسـت، 13 درصد برای دو سـال دوم و 10 درصد برای مدت مازاد بر چهار سال.
2-  پرداخت سـود حاصـل از مشـارکت در منافع به بیمــه‌گزار علاوه بر ســود تضـمینی.
3- امکان پرداخت حق‌بیـمه ســپرده در هر زمان و به میزان دلخواه.
4- امکان استفاده از سرمایه اندوخته در مواردی چون تأمین هزینه تحصیل فرزندان، کمک هزینه ازدواج و مســکن، ایجاد ســرمایه کسب و کار و مانند آن.
5- امکان دریافـت کل سـرمایه‌گذاری به صورت یک‌جا و یا دریافت مســتمری (مکمل حقوق  بازنشستگی) در پایان قرارداد.
6- اخذ وام بدون نیاز به ضامن یا تهیه وثایق ملکی تا سقف 90 درصد مبلغ بازخریدی بیمه‌نامه پس از پایان سال دوم قرارداد.

 

مزایای بیمه‌ای

1- پـرداخت 10.000.000 ریـال تا 5.000.000.000 ریـال تحـت عـنـوان سـرمایه فـوت به ذینفع بر اسـاس انتخـاب بیمه‌گزار در صورت فوت بیمه‌شده.
2- پرداخت بلاعوض 50 درصد مبلغ سرمایه فوت حداکثر به میزان 500.000.000  ریال در صـورت ابتلا بیمـه‌شده به امراض خاص.
3- پرداخت 10.000.000 ریال تا 5.000.000.000 ریـال تحت عنوان سـرمایه حادثه به ذینفع در صورت فـوت بیمه‌شـده بر اثر حادثه.
4- پرداخت سرمایه از کار افتادگی حداکثر معادل 2 برابر سـرمایه فوت، تا سقف 1.000.000.000 ريال، در صورت از کار افتاده شدن کامل و دائم بیمه‌گزار بر اثر حادثه.
5- امکان انتقال مزایا به غیر و پرداخت سرمایه به افراد مورد نظر بیمه‌گزار.
6- امکان برقـراری پوشـش‌های بیمه‌ای از بدو تولد تا 70 سالگی.
7- معافـیت از مالیات بر ارث و درآمد براساس مواد 136 و 137 قوانین مالیات‌های مستقیم.

 

 دانلود فرم پیشنهاد بیمه سپرده زندگی بیمه ملت

دانلود فرم درخواست برداشت از حساب سپرده زندگی بیمه ملت

دانلود فرم درخواست استعلام گروهی بیمه سپرده زندگی بیمه ملت

دانلود بروشور بیمه سپرده زندگی

دانلود تراکت بیمه سپرده زندگی