بیمه تحصیلات فرزندان

با تولد هـر فرزند رویای آینده‌ای درخشان در ذهن والـدین شـکل می‌گیرد، تحقق این رویا به آیـنده‌نگری و برنامه‌ریزی احتیاج دارد که تحصیلات عالیه یکی از مهمترین این برنامه‌ها است.
امروزه با توجه به افزایش هزینه‌ها، تأمین مخارج تحصیلی در مقاطع دانشگاهی تبدیل به یکی از دغدغه‌های مالی مهم خـانواده‌ها شده است و بسـیاری از دانشـجویان به منظور تأمین این هــزینه‌ها به کـارهای پـاره‌وقـت با دستمزدهای پایین روی آورده که در نتیجه این امر بر روی کیفیت تحصیلات ایشان تأثیر خواهد گذاشت.

بیمه تحصیل فرزندان بیمه ملت، راه‌حلی مناسب برای رفع مشکلات مالی خانواده‌ها در ارتباط با تحصیل فرزندانشان است.

 

 

 بیمه تحصیل فرزندان چیست؟
بیمـه تحصـیل فرزندان بیمـه ملت برای تأمین هزینه‌های تحصیلات دانشگاهی و دوران تحصیلی فرزندان طراحی شده است.
سـرپرسـت خانواده با خـرید این بیمـه‌نامه می‌تواند با پرداخت حق بیمـه متناسـب با تـوان مـالی خود عـلاوه بر برخورداری از پوشش‌های بیمـه‌ای از محل پس‌اندازها و ذخایر ایجادشده، سـرمایه‌ای مطمئن برای تأمین هزینه تحصـیلات فـرزندانـش ایجاد کرده و دغـدغـه‌های خـاطـر خود را در این زمینه از بین ببرد.

 

 مزایای بیمه‌نامه تحصیل فرزندان
1- پرداخت سـود سـالیانه حاصل از سـرمایه گذاری: 16 درصد برای دو سال نخست، 13 درصد برای دو سـال دوم و 10 درصد برای مدت مازاد بر چهار سال.
2- پرداخت ســود حاصـل از سـرمایه‌گـذاری به صـورت مشارکت در منافع علاوه بر نرخ سود علی‌الحساب.
3- پوشش‌های اضـافی حادثه، امــراض خـاص و معـافیت از پرداخت حق‌بیمـه در صورت از کارافتادگی کامل و دائم.
4- پرداخت وام از موجودی اندوخته بیمه‌نامه پس از گذشت دو سال.
5- صـدور کارت اعـتباری بیمه ملت مطابق با ضوابط بیمـه‌گر به منظور خرید اقساطی.
6- برخورداری از مـعـافیت‌های مالیـاتـی (مالیـات بر ارث و درآمد) با تـوجه به مواد 136 و 137 قـانون مـالیات‌ها.

دریافت فرم پیشنهاد بیمه تحصیل فرزندان

دریافت فرم استعلام گروهی بیمه‌نامه تحصیل فرزندان

دانلود بروشور بیمه تحصیل فرزندان