فقط با بیمه عمر می توانید

با “قطره قطره ” ذخیره پول

دریای ” سرمایه ” بسازید.

 

   اگر 100 میلیون تومان

     پول نقد دارید  در  دور 

   دست یک  قطعه زمین

            بخرید.

 

اگر 50 میلیون تومان پول نقد

دارید یک خودرو بخرید.

 

 

 

  ولی اگرهیچ پس اندازی

   ندارید،بیمه عمر بخرید.

    با پرداخت ماهانه   

     120 هزار تومان:

 

-10 سال بعد 50 میلیون تومان سرمایه

-15 سال بعد 200 میلیون تومان سرمایه

20- سال بعد 600 میلیون تومان سرمایه

-25 سال بعد 1 میلیارد و 800 میلیون تومان سرمایه

– و30 سال بعد 5 میلیارد تومان سرمایه داشته باشید.       

و در تمام این سال ها از پوشش های فوت ، فوت در اثر حادثه،نقص عضو و هزینه پزشکی در اثر حادثه،امراض خاص،معافیت از کار افتادگی برخوردار هستید.     

وچنانچه نیاز به مستمری و بازنشستگی مادام العمر دارید انتخاب با شماست